Naczelnik - Elżbieta Knap

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania starosty określone w przepisach dotyczących geodezji i kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej(z wyłączeniem zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

  • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości oraz szczegółowych osnów geodezyjnych

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych, 

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.